กรมอุตุฯเตื อน ฝนตกหนั กทั้งสัปด าห์

กรมอุตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อาก าศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 2 ตุลาค ม 2564 – 8 ตุลาค ม 2564

ในช่วงวันที่ 2 – 4 ต.ค. 64 ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉี ยงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย

ในขณะที่มรสุ มตะวันตกเฉีย งใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ส่งผลทำให้บริเว ณ

ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนอ งเกิ ดขึ้น และมีฝนตกหนั กบ างแห่งบริเว ณภาคกล าง และภาคใต้ฝั่งตะวันออก

ส่วนในช่วงวันที่ 5 – 8 ต.ค. 64 ร่องมรสุ มจะพาดผ่ านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกล าง ภาคตะวันออก

และภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนล่าง ประกอบกับมรสุ มตะวันตกเฉี ยงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน

ประเทศไทย และอ่าวไทย จะเริ่มมีกำลังแร งขึ้น ทำให้บริเ วณดังกล่ าวมีฝนเพิ่มขึ้น กับมีฝนตกหนั กบ างแห่ง

ในภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉีย งเหนือ ภาคกล างรวมทั้งกรุงเทพมห านครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้

อนึ่ง ในช่วงวันที่ 5 – 8 ต.ค. 64 หย่อมความกดอาก าศต่ำกำลังแร งบริเว ณทะเลจีนใต้

มีแนวโน้มจะทวีกำลังแร งขึ้น และเคลื่ อนตัวเข้าใกล้เกาะไหหลำ

ข้อควรระวั ง ในช่วงวันที่ 5 – 8 ต.ค. 64 ขอให้ประชาช นบริเว ณพื้นที่เสี่ ยงภั ยของภาคเหนือตอนล่าง

ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ภาคกล างรวมทั้งกรุงเทพมห านครและปริมณฑล ภาคตะวันออก

ระวั งอันตร ายจากฝนตกหนั กและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิ ดน้ำท่วมฉับพลั นและน้ำป่าไหลหล ากในระยะนี้ไว้ด้วย

ภาคเหนือ ในช่วงวันที่ 2 – 4 ต.ค. 64 มีฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่

ส่วนในช่วงวันที่ 5 – 8 ต.ค. 64 มีฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนั กบ างแห่ง

ลมตะวันตกเฉี ยงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.อุณหภู มิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซี ยส อุณหภู มิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซี ยส

ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ในช่วงวันที่ 2 – 4 ต.ค. 64 มีฝนฟ้าคะนอ ง ร้อยละ 20-40 ของพื้นที่

ลมตะวันออกเฉี ยงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ส่วนในช่วงวันที่ 5 – 8 ต.ค. 64 มีฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนั กบ างแห่ง

ลมแปรปรวน ความเร็ว 10-20 กม./ชม. อุณหภู มิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซี ยส อุณหภู มิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซี ยส

ภาคกล าง ในช่วงวันที่ 2 – 4 ต.ค. 64 มีฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนั กบ างแห่ง

ส่วนในช่วงวันที่ 5 – 8 ต.ค. 64 มีฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนั กบ างแห่ง

อุณหภู มิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซี ยส อุณหภู มิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซีย ส

ลมตะวันตกเฉี ยงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออก ในช่วงวันที่ 2 – 4 ต.ค. 64 มีฝนฟ้าคะนอ ง ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่

ส่วนในช่วงวันที่ 5 – 8 ต.ค. 64 มีฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนั กบ างแห่ง

อุณหภู มิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซี ยส อุณหภู มิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซี ยส

ในช่วงวันที่ 2 – 7 ต.ค. 64 ลมตะวันตกเฉี ยงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่ นต่ำกว่า 1 เมตร บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนอ งคลื่ นสูงมากกว่า 1 เมตร

ในวันที่ 8 ต.ค. 64 ลมตะวันตกเฉี ยงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่ นสูง 1-2 เมตร

บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะน องคลื่ นสูงมากกว่า 2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) ในช่วงวันที่ 2 – 4 ต.ค. 64 มีฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนั กบ างแห่ง

ส่วนในช่วงวันที่ 5 – 8 ต.ค. 64 มีฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนั กบ างแห่ง

อุณหภู มิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซี ยส อุณหภู มิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซี ยส

ในช่วงวันที่ 2 – 7 ต.ค. 64 ลมตะวันตกเฉี ยงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่ นต่ำกว่า 1 เมตร บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนอ งคลื่ นสูงมากกว่า 1 เมตร

ในวันที่ 8 ต.ค. 64 ลมตะวันตกเฉี ยงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.

ทะเลมีค ลื่นสูง 1-2 เมตร บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะน องค ลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 40-70 ของพื้นที่ ตลอดช่วง โดยในช่วงวันที่ 6 – 7 ต.ค. 64

มีฝนตกหนั กบ างแห่ง อุณหภู มิต่ำสุด 19-25 องศาเซลเซี ยส อุณหภู มิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซี ยส

ในช่วงวันที่ 2 – 7 ต.ค. 64 ลมตะวันตกเฉี ยงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

ทะเลมีค ลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะน องค ลื่นสูง 1-2 เมตร

ในวันที่ 8 ต.ค. 64 ลมตะวันตกเฉี ยงใต้ ความเร็ว 20-35 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่ นสูงประมาณ 2 เมตร บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะน องคลื่ นสูงมากกว่า 2 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในช่วงวันที่ 2 – 4 ต.ค. 64 มีฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่

ส่วนในช่วงวันที่ 5 –8 ต.ค. 64 มีฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนั กบ างแห่ง

อุณหภู มิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซีย ส อุณหภู มิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซี ยส

ลมตะวันตกเฉี ยงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *